Informatie over ons kantoor en onze werking

 

      - Onafhankelijk verzekeringsmakelaar erkend door het FSMA onder het nmmer CBFA 18392 A-cB en ondernemingsnummer BE0426.788.518
 
      - Afgevaardigd bank- en kredietagent voor AXA Bank Belgium nv.
 
      - Dienstverlening in :
 • verzekeringsoplossingen voor particulieren en KMO's
 • sparen en beleggen
 • kredietverstrekking voor particulieren en KMO's 
 • bancaire diensten aangeboden door AXA Bank Belgium nv. 

 

      - onze communicatiemiddelen : 
 • standaard : digitaal (o.a. via E-mail, website)
 • op uw aanvraag : via brief

 

      -onze voertaal is : Nederlands
 
      - U heeft continu inzage in uw klantendossier via een login op deze website.  Mocht u nog niet over dergelijke login beschikken dan bezorgen wij u deze op eenvoudig verzoek.  Wenst u een overzicht van uw klantendossier op papier dan kunnen wij u dit éénmaal per jaar bezorgen.  Gelieve ons hiervan dan in kennis te willen stellen.
      -De verzekeringspremie welke u wordt aangerekend bevat een commissieloon bestemd tot dekking van de beheerskost voor uw dossier,  zoals onder andere :  de opvolging van de kwaliteit van uw contracten, aanpassingen en opmaak ervan, beheer van uw  schadedossier(s), informatieverstrekking bij wijzigingen van de polisvoorwaarden, informatieverstrekking op uw aanvraag, bewaring van kopies van uw contracten en up-to-date houden ervan.

   

Sinds 30 april 2014 is de AssurMiFID–regelgeving van toepassing op ons kantoor. Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. 

 • •      Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

 • -      winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • -      ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • -      ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;
 • -      waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • -      waarbij ons kantoor van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling eigen aan ons kantoor met betrekking tot onze nevenactiviteit als bankagent een vergoeding ontvangt

 • •      Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

 • -      een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;
 • -      een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;
 • -      een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de AssurMiFID-reglementering;
 • -      een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;
 • -      een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;
 • -      een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.


  Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie. 

  U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid