Privacybeleid

Kantoor Smet bvba, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Mireille Gaupin, staat in voor het beheer van zowel bank- als verzekeringsovereenkomsten voor haar klanten alsmede het verstrekken van advies hieromtrent.

 

De persoonlijke gegevens van onze klanten zullen enkel worden aangewend met als doel verzekeringscontracten, kredieten, bankproducten (waarvoor wij optreden als afgevaardigd agent voor Axa Bank Europe) deugdelijk te kunnen beheren en de klant advies te kunnen verstrekken, zowel over de bestaande contracten als over mogelijke nieuwe contracten, samen met het beheer van schadedossiers.  

We kunnen onze klanten eveneens informatie verstrekken via direct marketing (centrale mailings) of via nieuwsbrief alsook via persoonlijke briefwisseling of persoonlijke gesprekken. De klant heeft steeds de mogelijkheid om bij eenvoudig verzoek af te zien van het bekomen van deze informatie.

 

In het geval dat de klant afziet van het verstrekken van persoonsgegevens welke we wettelijk of om contractuele redenen dienen te verzamelen kunnen we niet verder meer instaan voor het beheer van diens bank- of verzekeringsproducten en dienen wij verder advies ter zake te staken.

 

De persoonlijke gegevens van onze klanten zullen bewaard worden conform de wettelijke bewaartermijnen of indien dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk om diens producten te kunnen beheren.

 

Onze klanten hebben steeds het recht om hun klantengegevens in te zien, recht te zetten of te laten wissen.

Wanneer we expliciet toestemming hebben gevraagd aan onze klanten voor het bekomen van gegevens dan heeft deze steeds het recht om de toestemming in te trekken.

Dit dient te gebeuren door een schrijven (bij voorkeur via e-mail) te richten aan ons kantoor ter attentie van Mireille Gaupin (Mireille@kantoorsmet.be).

Eventuele klachten kan u doorgeven bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. (Privacycommissie)

 

Ons kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, maar enkel in het kader van het uitoefenen van haar activiteit als afgevaardigd bankagent en verzekeringsmakelaar. Zij verbindt er zich toe persoonlijke gegevens nooit door te geven aan derden voor andere (commerciële) doeleinden en nooit tegen betaling.

 

Alle persoonlijke gegevens zullen worden bewaard op (computer-)systemen binnen Europa en enkel bij dienstverleners welke in regel zijn met de GDPR (Global Data Protection Regulation). Wij maken daarvoor onder andere gebruik van Microsoft Office 365, alsook beheerprogramma’s welke specifiek voor de verzekeringswereld zijn ontworpen, zoals Sigura en speciale CRM-programma’s zoals Teamleader.

 

We kunnen ook gegevens verwerken welke we niet rechtstreeks van onze klanten hebben ontvangen (zoals bijvoorbeeld via de verzekeringsmaatschappij of bank waarmee we een samenwerking hebben)